Provozní řád posilovny a kondičních lekcí

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem Karate Lions Pardubice z.s. a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků.

Provozovatel

Karate Lions Pardubice z.s.,
Bokova 364, Pardubice 530 03,
IČ: 01302345

Jak nás můžete kontaktovat?

O naše členy, účastníky akcí a tréninků a návštěvníky našich webů pečujeme s láskou a pečlivostí. Nebereme nic na lehkou váhu! Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailové adrese: asistentka@karate-lions.cz či nám rovnou zavolejte na telefon (+420) 775 570 820.

Obecná pravidla chování

Vstupem do tělocvičny, posilovny a prostor spolku Karate Lions Pardubice souhlasíte s těmito základními pravidly:

 1. Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny trenérů.
 2. Zakoupením (členství, vstupu,permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Cvičenec stvrzuje, že cvičí na vlastní nebezpečí a že v případě zranění, úrazu, či jiné zdravotní komplikace, nebude po Karate Lions Pardubice z.s. požadovat žádné odškodné, bolestné či jiný druh kompenzace zdravotních potíží.
 4. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci), trenéra či s podepsaným REVERSEM od zákonného zástupce (tiskopis k dispozici na našich webových stránkách). Tato osoba poté přebírá zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence.
 5. Pro malé děti (do 12 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny.
 6. Přihlášením na trénink ve webové aplikaci na adrese www.karate-lions.cz/rezervace klient stvrzuje, že si je vědom, že cvičí na vlastní nebezpečí. Zároveň přihlášením na trénink klient prohlašuje, že je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilý cvičení, bez zranění či nemocí a v případě, že je mu známa nějaká překážka, která by mu pohybově bránila provedení některých cvičení, oznámí tuto skutečnost neprodleně trenérovi. Trenér na základě poskytnutých informací o zdravotním stavu klienta může klientovi doporučit, aby trénink nedokončil, v krajním případě může trenér klienta vykázat z prostor provozovny.
 7. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi (netýká se lekcí karate, kde se cvičí zásadně bez obuvi).
 8. Za boty a jiné odložené osobní věci spolek Karate Lions Pardubice nezodpovídá.
 9. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a doporučujeme pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být z posilovny vykázán. Každý cvičenec je povinen mít ručník na cvičení.
 10. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění trenéra nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit! Cvičenec je povinen dbát především bezpečnostních pokynů trenéra.
 11. Návštěvník s sebou nesmí nosit otevřené nápoje do prostor posilovny.
 12. Návštěvník nesmí do prostoru posilovny nosit žádné další věci. Pomůcky, které mohou sloužit ke cvičení, může do prostoru posilovny vnést pouze se souhlasem trenéra.
  Po ukončení cvičení cvičenec zkontroluje, zda si v prostoru celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese spolek žádnou odpovědnost).
 13. Po dokončení cvičení, před opuštěním prostoru posilovny, je cvičenec povinnen uklidit veškeré pomůcky (kotouče, švihadla,...) zpět na své místo.
 14. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům!

Registrace na trénink

Na trénink je třeba se přihlásit předem tady: https://karate-lions.cz/rezervace/.

Poslední změna rezervace je možná 12 hodin před tréninkem. 

Každý má u nás první vstup na kruhový trénink zdarma. Vyplň formulář na ranní trénink, nebo na odpolední trénink a získej svůj vstup zdarma! Každý má právo právě na 1 vstup zdarma. Při opakovaném pokusu o uplatnění nemusí spolek vstup zdarma uznat. Vstup zdarma je nepřenosný a časově omezen - 30 dní od vyplnění formuláře.

 

Zpracování osobních údajů dle GDPR

Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete zde: https://karate-lions.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU!