Pro členy: Pravidla pro všechny členy Karate Lions Pardubice

Pravidla

PravidlaPoslední revize a aktualizace pravidel: 11.4.2015 (Ondřej Charvát)

 

1. Platnost

 • Tato pravidla vstupují v platnost pro všechny členy Karate Lions Pardubice o. s. dne 11. 11. 2013.
 • Pravidla jsou závazná pro všechny členy Karate Lions Pardubice o. s.
 • Trenéři klubu a předseda mají právo aktualizovat (po vzájemné dohodě trenérů a předsedy) tato pravidla podle aktuálního vývoje v klubu, svazu karate, ČR, atd.

2. Smysl pravidel

2.1 Hlavní smysl pravidel

 • stanovení jasných a transparentních pravidel pro všechny členy Karate Lions Pardubice o. s.,
 • stanovení jasných pravidel chování na tréninku, soutěžích, soustředěních a dalších akcích,
 • pozdvihnutí celkové úrovně.

2.2 Hlavní myšlenky

 • „Kdo se snaží, dostane šanci.“
 • „Kdo se chová slušně, nemá problémy.“

 

3. Chování

3.1  Shoto nijukun

Shoto nijukun je 20 pravidel sestavených mistrem Gichinem Funakoshim (zakladatel karate stylu Shotokan), která by měl následovat každý karatista (následuje překlad z japonského originálu):

1. Karate začíná respektem a končí respektem.

2. V karate se nedělá první pohyb.

3. Karate je pomocníkem spravedlnosti.

4. Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.

5. Duch je důležitější než technika.

6. Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď.

7. Neštěstí se stává z nepozornosti.

8. Nevěř, že se karate odehrává jenom v dojo.

9. Cvičit karate znamená pracovat po celý dlouhý život, v tom neexistují hranice.

10. Spoj svůj každodenní život s karate, pak najdeš „myo“.

11. Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.

12. Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.

13. Změň svoji obranu vůči nepříteli.

14. Boj odpovídá vždy tvé schopnosti zacházet s kyo (nehlídaný) a jitsu (hlídaný).

15. Představ si svou ruku a nohu jako meč.

16. Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.

17. Začátečníci musí zvládnout všechny úkony bez vlastního úsudku, teprve potom dosáhnou přirozeného stavu.

18. Kata musejí být prováděna korektně, ve skutečném boji je tomu naopak.

19. Tvrdé a měkké, napětí a uvolnění, pomalu a rychle – všechno ve spojení se správným dýcháním.

20. Vzpomeň si a mysli vždy na „kufu“ – žij těmito předpisy po celý den.

 

3.2 Obecná pravidla chování

 • Každý člen se musí chovat v souladu se zásadami slušného chování.
 • Každý člen je povinen se chovat uctivě a s respektem vzhledem k členům s vyšším technickým stupněm (páskem) a ohleduplně vzhledem k členům s nižším technickým stupněm.

3.3 Trénink

 • Každý účastník tréninku se musí řídit zásadami bezpečnosti provozu dané tělocvičny (nebo zařízení, kde trénink probíhá).
 • Každý účastník tréninku je povinen poslouchat příkazy trenéra tohoto tréninku.
 • První porušení pravidel slušného chování, vyrušování, porušení zásad karate a zásad Karate Lions Pardubice během tréninku je trestáno kliky, dřepy, atd. (dle uvážení trenéra) a napomenutím. Druhé porušení těchto zásad během tréninku je trestáno dvojnásobným počtem kliků, dřepů, atd., Třetí porušení těchto zásad je trestáno vykázáním z tréninku. Při hrubém porušení může mít toto vykázání dlouhodobější charakter. Míra trestu je vždy na uvážení trenéra daného tréninku (měla by však být přiměřená danému porušení a věku cvičence).
 • Vstup na trénink je možný pouze po seznámení se s těmito pravidly a písemném potvrzení souhlasu člena nebo zákonného zástupce s těmito pravidly.

3.4 Akce a soutěže

 • Každý člen Karate Lions Pardubice o. s., který reprezentuje klub na soutěži nebo jiné akci, je povinen se v každém okamžiku chovat takovým způsobem, aby bylo zachováno dobré jméno klubu.
 • Dále je každý člen Karate Lions Pardubice povinen na všech akcích karate a akcích souvisejících s činností klubu nosit v maximální možné míře klubové oblečení, samozřejmně pokud je to společensky přípustné.
 • Dále se na účast na soutěži nebo jiné akci vztahují stejná pravidla jako v předchozím odstavci 3.3.

4. Docházka, omluvenky a docházková soutěž

 • Na konci roku bude vyhodnocena docházková soutěž v rámci každé tréninkové skupiny. Žáci s nejlepší docházkou v každé skupině budou vyhlášeni a oceněni na konci daného roku.
 • V případě, že se žák nemůže zúčastnit tréninku, tak je povinen poslat omluvenku (email: dochazka@karate-lions.cz, sms, facebook zpráva, kontaktní formulář na internetu, telefonní hovor, …) a upozornit trenéra dané hodiny před začátkem této hodiny.
 • Za každou odcvičenou hodinu je přidělen v klubovém systému (aktuální stav docházky) 1 bod. Za každou neodcvičenou omluvenou hodinu je přiděleno 0 bodů a za každou neomluvenou -1 bod.
 • Zápornou docházku za neomluvenou hodinu je možné vykompenzovat účastí na individuálním tréninku navíc po dohodě s trenérem své skupiny.
 • Za každý nahlášený odcvičený den v rámci individuální domácí přípravy (dle individuálního tréninkového plánu – po dohodě s trenéry – příprava na vrcholové soutěže apod.) získá žák 1 bod.

 

5. Soutěže a nominace

5.1 Podmínky nominace na soutěže nižší úrovně

 • (pozn.: krajské a malé soukromé soutěže)
 • splnění docházky na tréninky 2 týdny zpětně – žádná neomluvená hodina,
 • splnění docházky na (průměrně) minimálně jeden trénink za týden 2 týdny zpětně,
 • splnění docházky na semináře pořádané v Pardubicích s osobnostmi karate v soutěžní kategorii závodníka,
 • seznámení se s těmito pravidly,
 • písemné potvrzení souhlasu člena nebo zákonného zástupce s těmito pravidly,
 • (v případě nesplnění docházky – možnost omluvy ze zdravotních nebo vážných důvodů nebo z důvodu účasti na akci týkající se karate).

5.2 Podmínky nominace na soutěže vyšší úrovně

 • (pozn.: národní poháry, MČR, mezinárodní soutěže)
 • splnění docházky na tréninky 4 týdny zpětně – žádná neomluvená hodina,
 • celkově dobrá úroveň docházky 1-2 měsíce zpětně (podle úrovně soutěžeposuzuje trenér)
  – docházku je možné nahradit odpovídajcím počtem bodů za individuální nebo soukromé tréninky nebo za uznanou individuální domácí přípravu,
 • splnění docházky na semináře pořádané v Pardubicích s osobnostmi karate v soutěžní kategorii závodníka,
 • splnění docházky na semináře a akce pořádané v ČR s osobnostmi karate v soutěžní kategorii závodníka (podle úrovně soutěže, seznamu plánovaných akcí klubu a pokynů trenérů),
 • splnění nominačních kritérií daných pořadatelem soutěže,
 • splnění kontrolních soutěží (v dané sezóně),
 • dobrá úroveň aktuální trénovanosti (nezaměňovat s dosaženými výsledky) a potenciální konkurenceschopnost na dané soutěži,
 • seznámení se s těmito pravidly,
 • písemné potvrzení souhlasu člena nebo zákonného zástupce s těmito pravidly,
 • základní znalost pravidel dané organizace,
 • vést si poznámky ze soutěží (trenér / coach v průběhu soutěže nadiktuje potřebné informace do poznámek),
 • dodržování základních pravidel sportovní životosprávy (viz odstavec 5.5),
 • v případě nesplnění docházky – možnost omluvy ze zdravotních důvodů (pouze s potvrzením od lékaře, případně fotografie omluvenky v žákovské knížce v případě krátkodobé nevolnosti u dětí a studentů, kopie propustky k lékaři v případě pracujících) nebo vážných osobních důvodů (po domluvě s trenérem dané hodiny) nebo z důvodu účasti na akci týkající se karate.

 

5.3 Reprezentace státu (podmínky nominace)

 • (pozn.: ME, MS, světový a evropský pohár – start za reprezentaci ČR)
 • splnění nominačních kritérií do reprezentace ČR (statut reprezentant ČR),
 • splnění nominačních kritérií na danou soutěž,
 • splnění nominačních kritérií na soutěž vyšší úrovně (viz odstavec 5.2),
 • znalost pravidel daného světového svazu,
 • dodržení pravidel a zásad antidopingové charty – zejména dodržení nepoužívání zakázaných látek,
  (pozn.: pozor na medailistu z ME nebo MS může po ohlášení přijet antidopingová komise na kontrolu i domů mimo dobu soutěže)
 • vést si přesný záznam o použitých lécích a doplňcích stravy (včetně přesných datumů, odůvodnění a jmen lékařů),
 • vést si zjednodušený tréninkový deník (datum, doba tréninku, zaměření, …),
 • dodržování základních pravidel sportovní životosprávy (viz odstavec 5.5).

5.4 Kontrolní soutěže

 • v rámci pozdvihnutí a udržení dosažené úrovně byl zaveden systém kontrolních soutěží,
 • smyslem zavedení kontrolních soutěží je získání uceleného přehledu aktuální trénovanosti (technické, taktické, fyzické i psychické) soutěžní skupiny (pro trenéry i pro samotné závodníky) a možnost případného zavedení operativních změn tréninkového konceptu v průběhu soutěžní sezóny (v rámci krátkých obecných bloků dle tréninkového konceptu profi skupiny),
 • trenéři a předseda klubu (po vzájemné dohodě) pravidelně uveřejňují (na internetových stránkách klubu v sekci „pro členy“) seznam aktuálních kontrolních soutěží a kategorií, pro které je soutěž kontrolní,
 • při výběru kontrolních soutěží se berou v úvahy tato kritéria – úroveň aktuální trénovanosti soutěžní skupiny v jednotlivých kategoriích, konkurenceschopnost, vzdálenost a finanční náročnost soutěže a rovnoměrné rozložení kontrolních soutěží v průběhu roku,
 • počet kontrolních soutěží nesmí překročit 50% ze všech plánovaných soutěží,
 • kontrolní soutěže jsou v kontrolních kategoriích povinné pro celý závodní tým,
 • účast na kontrolních soutěžích je jedním z nominačních kritérií na vyšší a reprezentační soutěže,
 • výsledným výstupem kontrolní soutěže je podrobnější popis (zpracuje trenér nebo konkrétní coach na místě dle časových možností) předvedeného výkonu závodníka, který si tyto poznámky zaznamená do svého tréninkového deníku (sešit, blok, …),
 • pokud se závodník nemůže zúčastnit (z omluvitelných důvodů) kontrolní soutěže, tak se pro něj stává automaticky kontrolní soutěží následující plánovaná soutěž,
 • v případě nerespektování nastoupení do kontrolní kategorie na kontrolní soutěži nebude závodníkovi umožněn start i v ostatních kategoriích na turnaji a následující plánovaná soutěž se pro tohoto závodníka stává kontrolní soutěží.

5.5 Životospráva sportovce

 • dodržování správné životosprávy sportovce je jedním z velice významných faktorů (často podceňovaný), který má vliv na celkový předvedený výkon,
 • dodržení základních zásad bylo zařazeno jako jedno z kritérií nominace na vyšší a reprezentační soutěže,
 • toto komplexní téma bude zpracováno (ve spolupráci s nutričním specialistou) formou publikace článků na klubových stránkách a průběžně zapracováno ve formě konkrétních pravidel do pravidel pro členy Karate Lions Pardubice o. s.

5.6 Start na „divokou kartu“

 • V případě nesplnění některých nominačních kritérií může být závodníkovi udělena nominace na „divokou kartu“, čímž je umožněno zúčastnit se ve vyjímečném případě soutěže i při nesplnění kritérií.
 • O této nominaci rozhodují trenéři a předseda klubu pro každý případ nominace zvlášť na základě posouzení všech podmínek, kritérií, konkurenceschopnosti, aktuální trénovanosti a dalších individuálních aspektů.

5.7 Přihlašování na soutěže

 •  Každý závodník, který splňuje nominační kritéria na soutěž dané úrovně a chce se této soutěže zúčastnit, se musí přihlásit minimálně týden před soutěží (nahlásit jméno, kategorii, soutěž, …) přes email: info@karate-lions.cz nebo přes kontaktní formulář na našich stránkách. V opačném případě není možné garantovat (z organizačních důvodů) přihlášení závodníka na soutěž.

6. Závěrečná ustanovení

 • pravidla jsou průběžně aktualizována (vzhledem k měnícím se podmínkám v klubu, svazu, ČR, …),
 • aktuální verze pravidel je vyvěšena na internetových stránkách klubu www.karate-lions.cz v sekci „pro členy“,
 • každý člen je povinen se alespoň jednou denně podívat na vývěsku aktualit na klubových stránkách, kde jsou uveřejněny aktuální informace týkající se tréninků, akcí, soutěží, organizace činností v klubu, atd., a sledovat emailovou komunikaci (na svém kontaktním emailu, který uvedl při přihlášení do klubu),
 • případné hrubé porušení pravidel pro členy Karate Lions Pardubice o. s. (především v oblasti kázně a chování) může mít za následek vyloučení žáka z klubu.
Tagy:
info@karate-lions.cz
Píšu pro Vás články a recenze o sebeobraně, bojových sportech, karate a fyzickém a mentálním tréninku obecně... ;) „Bojovými sporty se zabývám už od dětství. – od 4 let trénuji karate a od 18 let se aktivně věnuji trenérské činnosti.“ „V současné době jsem trenérem skupiny Profi karate a předsedou v klubu Karate Lions Pardubice z.s.„ Jsem nadšeným autorem několika online i "offline" projektů - například Online Karate Akademie: www.karate-academy.cz
Komentáře